Abstrakt a Klíčová slova

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá „předvídatelnou iracionalitou“ v lidském chování,
tématem spadajícím do oboru behaviorální ekonomie. Analyzuje, jak lidé myslí,
rozhodují se a jednají na základě emocí, návyků, absence informací a dalších
iracionálních faktorů – namísto toho, aby jednali čistě racionálně, jak
předpokládá „mainstreamová“ ekonomie. K těmto nedokonalostem dochází
opakovaně a lze je tak do jisté míry předvídat. Jejich znalost nám umožňuje
lépe pochopit zákonitosti lidského chování a těchto poznatků využít v osobní
i komerční rovině, zejména v marketingu. V práci jsou také představeny
výsledky unikátního pivního experimentu, který vyvrací status Čechů jakožto
znalců piva.

Klíčová slova

předvídatelná iracionalita, iracionalita, myšlení, rozhodování, jednání, chování,
behaviorální ekonomie, marketingová komunikace