Poděkování a Prohlášení

Poděkování

Za řadu cenných rad a neobyčejnou velkorysost bych především rád poděkoval
vedoucímu práce Ing. Herbertu Heisslerovi. Za užitečné rady k tématu děkuji
dále (v abecedním pořadí) pedagogům Ing. Michalu Blahoutovi, PhDr. Pavlu
Čírtkovi, PhDr. Marku Matějkovi, doc. Radimu Valenčíkovi, CSc., Mgr. Ing. Petru
Wawroszovi, Ph.D. a prof. Ing. Františku Zichovi, DrSc.
Poděkování patří dále mé rodině a přátelům, kteří byli pro práci velkou inspirací
a bez kterých by v této podobě nevznikla. V neposlední řadě si poděkováni
zaslouží všichni dobrovolníci, kteří se zúčastnili pivního experimentu
a napomohli tak zjištění nových zajímavých objevů.

Prohlášení

Pr o h l a š u j i ,
že jsem tuto závěrečnou práci vypracoval/a zcela samostatně a veškerou
použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil/a, uvádím
v seznamu literatury a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná.
Současně prohlašuji, že souhlasím se zveřejněním této práce podle § 47b zákona
č.111/1998Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

27. 4. 2014 ….. Lukáš Morávek …..